ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนี้ อำนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลพื้นฐานนักเรียน ข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียนของครูที่ปรึกษา ข้อมูลผลการคัดกรองของนักเรียนและข้อมูลพิกัดตำของที่อยู่ แสดงข้อมูลเชิงพื้นที่ของนักเรียนในรูปแบบที่ชัดเจนเข้าใจง่าย สามารถใช้ประกอบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาในระบบดูแลช่วยเหลือของโรงเรียน อำนวยความสะดวกในการรวบรวม จัดเก็บ เรียกใช้ เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล คำนวณผลการคัดกรองแบ่งกลุ่มนักเรียนและมีความถูกต้องในการทำงานมากขึ้น รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลของแนวโน้มนักเรียนแต่ละกลุ่มตามพื้นที่ จัดพิมพ์รายงานได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล