ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่คุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวังโดยผ่านกระบวนการทางการศึกษานั้น นอกจากการดำเนินการด้วยการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนแล้ว การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนก็เป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งของการพัฒนาเนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งด้านการสื่อสาร และเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบกับนักเรียนในเชิงบวกแล้วในเชิงลบก็มีปรากฏเช่นกัน เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดโดยเฉพาะในหมู่เยาวชนในสถานศึกษา ปัญหาครอบครัวก่อให้เกิดความทุกข์ ความเครียด ความวิตกกังวลและการปรับตัวของเยาวชนซึ่งเป็นไปทางที่ไม่เหมาะสม หรืออื่นๆที่เป็นผลเสียทั้งต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายของทุกคนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ภาพแห่งความสำเร็จที่เกิดจากการพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามที่มุ่งหวังนั้น จึงต้องความร่วมมือของทุกฝ่าย ทุกคนโดยเฉพาะบุคลากร ครูทุกคนในโรงเรียน ซึ่งมีครูที่ปรึกษาเป็นสำคัญในการดำเนินการต่างๆเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการทำงานอย่างมีระบบที่มีกระบวนการทำงานมีหลักฐานปฏิบัติงาน มีเทคนิค วิธีการหรือการใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนย่อมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อนักเรียน