ข้อมูลเชิงพื้นที่ของนักเรียน


● จำนวนนักเรียนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน 602 คน
● จำนวนนักเรียนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่อื่นๆ 5 คน
● รวมทั้งหมด 607 คน

ที่ อำเภอ ตำบล จำนวน
1 บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง 224
2 บ้านโฮ่ง ป่าพลู 116
3 ลี้ ศรีวิชัย 92
4 บ้านโฮ่ง เหล่ายาว 71
5 บ้านโฮ่ง ศรีเตี้ย 43
6 ลี้ แม่ตืน 23
7 แม่ทา ทาแม่ลอบ 12
8 บ้านโฮ่ง หนองปลาสวาย 12
9 ทุ่งหัวช้าง ตะเคียนปม 7
10 เมืองลำพูน ในเมือง 1
11 ลี้ ป่าไผ่ 1

ตำแหน่งที่อยู่อาศัยของนักเรียนในพื้นที่ต่างๆ