ข้อมูลเชิงพื้นที่ของนักเรียน


● จำนวนนักเรียนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน 827 คน
● จำนวนนักเรียนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่อื่นๆ 10 คน
● รวมทั้งหมด 837 คน

ที่ อำเภอ ตำบล จำนวน
1 บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง 318
2 บ้านโฮ่ง ป่าพลู 155
3 ลี้ ศรีวิชัย 109
4 บ้านโฮ่ง เหล่ายาว 94
5 บ้านโฮ่ง ศรีเตี้ย 64
6 ลี้ แม่ตืน 36
7 บ้านโฮ่ง หนองปลาสวาย 26
8 แม่ทา ทาแม่ลอบ 12
9 ทุ่งหัวช้าง ตะเคียนปม 9
10 เมืองลำพูน ในเมือง 1
11 ลี้ ลี้ 1
12 ลี้ ป่าไผ่ 1
13 กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง หนองล่อง 1

ตำแหน่งที่อยู่อาศัยของนักเรียนในพื้นที่ต่างๆ