ข้อมูลเชิงพื้นที่ของนักเรียน


● จำนวนนักเรียนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน 633 คน
● จำนวนนักเรียนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่อื่นๆ 5 คน
● รวมทั้งหมด 638 คน

ที่ อำเภอ ตำบล จำนวน
1 บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง 237
2 บ้านโฮ่ง ป่าพลู 124
3 ลี้ ศรีวิชัย 94
4 บ้านโฮ่ง เหล่ายาว 74
5 บ้านโฮ่ง ศรีเตี้ย 46
6 ลี้ แม่ตืน 24
7 แม่ทา ทาแม่ลอบ 12
8 บ้านโฮ่ง หนองปลาสวาย 12
9 ทุ่งหัวช้าง ตะเคียนปม 7
10 เมืองลำพูน ในเมือง 1
11 ลี้ ลี้ 1
12 ลี้ ป่าไผ่ 1

ตำแหน่งที่อยู่อาศัยของนักเรียนในพื้นที่ต่างๆ