ข้อมูลเชิงพื้นที่ของนักเรียน


● จำนวนนักเรียนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน 595 คน
● จำนวนนักเรียนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่อื่นๆ 4 คน
● รวมทั้งหมด 599 คน

ที่ อำเภอ ตำบล จำนวน
1 บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง 230
2 บ้านโฮ่ง ป่าพลู 102
3 ลี้ ศรีวิชัย 91
4 บ้านโฮ่ง เหล่ายาว 66
5 บ้านโฮ่ง ศรีเตี้ย 39
6 ลี้ แม่ตืน 29
7 บ้านโฮ่ง หนองปลาสวาย 15
8 แม่ทา ทาแม่ลอบ 14
9 ทุ่งหัวช้าง ตะเคียนปม 7
10 เมืองลำพูน ในเมือง 1
11 กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง วังผาง 1

ตำแหน่งที่อยู่อาศัยของนักเรียนในพื้นที่ต่างๆ