ข้อมูลการดูแลช่วยเหลือนักเรียน


รายละเอียดการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
● จำนวนบันทึกการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนทั้งหมด 117    รายการ
● ดำเนินการดูแลช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว 97    รายการ
● อยู่ในระหว่างการดูแลช่วยเหลือ 12    รายการ
● อยู่ในกระบวนการส่งต่อ 8    รายการ