ข้อมูลการดูแลช่วยเหลือนักเรียน


รายละเอียดการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
● จำนวนบันทึกการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนทั้งหมด 89    รายการ
● ดำเนินการดูแลช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว 78    รายการ
● อยู่ในระหว่างการดูแลช่วยเหลือ 7    รายการ
● อยู่ในกระบวนการส่งต่อ 4    รายการ