ข้อมูลการดูแลช่วยเหลือนักเรียน


รายละเอียดการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
● จำนวนบันทึกการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนทั้งหมด 45    รายการ
● ดำเนินการดูแลช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว 43    รายการ
● อยู่ในระหว่างการดูแลช่วยเหลือ 2    รายการ
● อยู่ในกระบวนการส่งต่อ 0    รายการ